top of page
kvkk-transfer-from-izmir.png

Kişisel Verilerin Korunması

Şirketimizce siz değerli müşterilerimize hizmetlerimizin kesintisiz bir şekilde ve güvenle sunulması amacıyla, tarafınızca şirketimize bildirilen kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gerekebilmektedir. 

Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerektiği takdirde paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. 

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak TransferFromİzmir & TransferFromKusadasi & TransferFromBodrum Tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.


b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla işleneceği

Kişisel verileriniz, firma ilkelerimiz doğrultusunda güvenli konaklama sağlayabilmeniz, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, sigortacılık mevzuatı, ,Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve tüketici hukuku başta olmak üzere yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak siz değerli müşterimizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, şirketimiz ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları, pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti vb. için işlenebilmektedir. 

Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde, şirketimizin sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, mali işlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.


c) işlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerinizi; iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, bağlı grup şirketlere ve aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı destek hizmeti kuruluşları ve diğer anlaşmalı kuruluşlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışmanlara ve kuruluşlara 6698 sayılı Kanunun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Bunlara ek olarak, elde edilen veriler kamu kurum ve kuruluşlarının kanun tarafından kendilerine tanınan hak ve yetkiler doğrultusunda gerçekleştirdikleri bilgi talepleri olması halinde, söz konusu kamu kurum ve kuruluşları ile ve olası bir uyuşmazlık halinde hukuki süreçlerin sürdürülmesi için ilgili mercilerle paylaşılabilecektir.


ç) Hangi kişisel verilerin toplandığı, Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

•  Adınızı, soyadınızı, telefon ve faks numaralarınızı, e-posta adresinizi ve diğer iletişim bilgilerinizi,

•  Aile ve demografik bilgileriniz,

•  Kimlik ve pasaport bilgilerinizi,

•  Seyahat ve güzergâh bilgilerinizi,

•  Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgilerinizi,

•  Ofislerimiz ve İletişim Kanallarımız ile toplanan ses kayıtlarınızı,

•  Güvenlik amacıyla toplanan kamera/video/fotoğraf kayıtlarınızı,

•  Kazalara ilişkin hukuki sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere toplanan sağlık verilerinizi,

•  Ürün sipariş bilgilerinizi,

•  Ödeme yapmaya ve iade almaya ilişkin bilgilerinizi,

•  Kişisel ilgi alanlarınıza ilişkin bilgilerinizi,

•  Ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikayetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgilerinizi,

•  İnternet sitemiz, mobil uygulamalarımız ve diğer iletişim kanallarımızı kullanımınıza ait bilgilerinizi,

•  Bilgilendirme, reklam, tanıtım çalışmalarının e-mail adresinize toplu mail gönderim sistemleri ile gönderilmesine ilişkin mail adresi bilgilerinizi,

•  İnternet sitemiz kullanıcıları için, bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, sitemizi ziyaret etmenizden, hizmetlerimizi kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler;

•  Ürün veya hizmetlere ilişkin tercihlerinizi veya geçmişteki deneyimleriniz veri sorumlusu tarafından toplanmaktadır.

•  Bu bilgiler; internet sitesi, mobil veya dijital uygulamalar, sosyal medya, çağrı merkezi, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, müşteri görüşmeleri, SMS, diğer web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi hizmeti alınanlar da dahil olmak üzere destek hizmeti kuruluşları gibi temsil yetkisi bulunan kuruluş ve kişilerin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınmak suretiyle toplanmaktadır.

•  Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirmenin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

6698 Sayılı Kanun'un 11. maddesindeki düzenlemeye göre;

•  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

•  6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•  işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,

•  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi; kimliğinizi tespit edici belgeler ile;
 
TransferFromİzmir & TransferFromKusadasi & TransferFromBodrum Kuşadası / Aydın / TÜRKİYE adresine gönderebilir ya da kvkk@transferfromizmir.com adresine mail ile başvurabilirsiniz...

ilginize teşekkür eder, sizleri her zaman ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı bildiririz.

 

HES KODU AYDINLATMA METNİ

COVID-19 Salgını Kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın 30.09.2020 tarihli

“81 İl Valiliğine HES Kodu Konulu 2 Genelge”

Başlıklı Genelgesi Doğrultusunda HES Kodunun İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni


Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Marmara Uluslararası İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında otel konaklamalarında işlenecek olan HES Koduna ilişkin siz misafirlerimizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İçişleri Bakanlığı’nın 30.09.2020 tarihli “81 İl Valiliğine HES Kodu Konulu 2 Genelge” başlıklı Genelgesi uyarınca, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, otelimizde konaklama amacı ile gelen müşterilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenecek ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşterinin kabulü sağlanacaktır. Bu kapsamda, siz müşterilerimizin otelimizde konaklayabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’ndan HES kodu almanız ve bu kodun T.C. Kimlik Numarası ile birlikte Şirketimize bildirilmesi gerekmektedir.

HES kodu sorgulamanız, otelimize kabulünüz esnasında yapılacaktır. Yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin otelimize kabul işlemleri gerçekleştirilecektir. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2’nci ve ek 1’inci maddesi hükümlerine göre otelimiz tarafından genel kolluk kuvvetlerine bildirilen müşteri bilgilerinin, ilgili genel kolluk kuvveti birimince Sağlık Bakanlığı ile sağlanan veri entegrasyonu çerçevesinde Covid-19 tanısı konulma ya da temaslı olma durumuna göre de sorgulanacaktır.

İşbu aydınlatma metni kapsamında, Sağlık Bakanlığı’na aktarılacak olan kişisel verileriniz, T.C. Kimlik Numaranız ve HES kodunuz olacaktır. Sağlık Bakanlığı ise HES kodunuzu kontrol edecek ve otelimizde konaklama yapmaya olan uygunluğunuzun bilgisini bizlere iletecektir. 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilgili bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının genelge ve talimatlarına ve mevzuata uygun olarak; kamu sağlığı ve güvenliğini sağlayabilmek, salgının yayılmasını engelleyebilmek ve müşterilerimizin ve otel çalışanlarımızın sağlıklarını koruyabilmek amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Verilerinizin işlenme sebebi ise “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”na dayanmaktadır.

İşbu aydınlatma metninde yer alan kişisel veri kategorileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar için ihtiyaç duyulmadığında silinecektir. Kişisel verilerinizin kanuni süre boyunca saklanması gerekebileceğinden yasal olarak saklamaya yükümlü olduğumuz ölçüde ve sürece saklanabilecektir.

bottom of page